Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Družba RELAX NEKRETNINE doo s sedežem v Novem Vinodolskem, Kralja Zvonimira 89, OIB, je skladno z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list; 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) 52342883304, ki jo zastopa direktorica družbe Ana-Maria Peica Butković, OIB: 56737289380, (v nadaljnjem besedilu: posrednik),

na Reki, dne 11.11.2021 sprejema naslednje Splošne pogoje:


                                                                                      SPLOŠNI POGOJI

Splošne določbe

                                                                                                     1. člen (prvi)

Splošni pogoji poslovanja nepremičninskih posrednikov (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja) urejajo poslovno razmerje med nepremičninskim posrednikom (v nadaljnjem besedilu: posrednik) in fizično/pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: naročitelj), ki sklene pogodbo o poslovanju. Dogovor s posrednikom o nepremičninskem posredovanju.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o nepremičninskem posredovanju, sklenjene med posrednikom in naročiteljem.

Naročnik s sklenitvijo pogodbe o posredovanju potrjuje, da je seznanjen z vsemi določili splošnih pogojev poslovanja posrednika in se z njimi strinja.

Pomen pogojev, ki jih vsebujejo splošni pogoji


                                                                                                      2. člen (drugi)

Določeni izrazi v smislu Zakona o nepremičninskem posredovanju in Splošnih pogojev imajo naslednje pomene;
 • Nepremičninski agent je podjetje, samostojni podjetnik ali obrtnik, registriran za opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja s sedežem na območju Republike Hrvaške. Nepremičninski posrednik je tudi podjetje, samostojni podjetnik ali obrtnik, registriran za opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja, ki ima sedež na ozemlju države pogodbenice Pogodbe o Evropskem gospodarskem prostoru.
 • Nepremičninski agent je fizična oseba, vpisana v Imenik nepremičninskih posrednikov (v nadaljnjem besedilu: Zastopnik).
 • Nepremičninsko posredovanje ravnanja nepremičninskih posrednikov so povezana s povezovanjem naročitelja in tretje osebe ter pogajanji in pripravami na sklenitev pravnih poslov, ki so predmet določene nepremičnine, predvsem pri nakupu, prodaji, menjavi, najemu, zakupu ipd.
 • Nepremičnina so zemljiške parcele, skupaj z vsem, kar je trajno povezano z zemljiščem na ali pod zemljiščem v skladu z določbami splošnega predpisa o lastnini in drugih stvarnih pravicah.
 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninskim posrednikom (prodajalec, kupec, najemnik, najemodajalec, najemodajalec, najemnik in drugi morebitni udeleženci pri prometu z nepremičninami) sklene pisno pogodbo o nepremičninskem posredovanju.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo želi nepremičninski posrednik povezati z naročiteljem, da bi se pogajal o sklenitvi pravnih poslov, ki so predmet določene nepremičnine.
 • Pogodba o posredovanju nepremičnin je pisna listina, s katero se posrednik zavezuje, da bo poskušal najti in komunicirati z naročiteljem osebo za namen pogajanja in sklenitve določenega pravnega posla o prenosu ali ustanovitvi določene pravice na nepremičnini, naročitelj pa se zavezuje plačati mu določeno posredniško provizijo.
 • Ekskluzivna/ekskluzivna pogodba o nepremičninskem posredovanju je pisni dokument, s katerim se naročnik zavezuje, da za posredovano delo ne bo angažiral nobenega drugega posrednika. Če je naročnik v času trajanja pogodbe o izključnem nepremičninskem posredovanju sklenil pravni posel prek posrednika prek drugega posrednika in za katerega je izključnemu posredniku dano naročilo za posredovanje, je dolžan izključnemu posredniku plačati dogovorjeno posredništvo. pristojbina in morebitni dodatni dejanski stroški, ki nastanejo pri posredovanju za omenjeni posredovani posel. Posrednik je ob sklenitvi pogodbe o izključnem nepremičninskem posredovanju dolžan naročitelja opozoriti na pomen in pravne posledice te klavzule.
 • Posredniška provizija je znesek, ki se ga je naročitelj zavezal plačati posredniku za opravljeno storitev posredovanja.

Ponudba nepremičnin

                                                                                               3. člen (tretji)

Ponudba nepremičnin posrednikov temelji na informacijah, prejetih pisno ali ustno s strani ravnatelja in so predmet potrditve.
Posrednik zavrača odgovornost za morebitne napake v oglasih nepremičnin v ponudbi v primeru nepravočasnega obveščanja naročitelja o znižanju cene, morebitne odpovedi prodaje/najema, realizirane prodaje/najema, kot tudi v primeru neupoštevanja ustreznih informacije o ponudbi.
Naročnikova ponudba in/ali podatki o nepremičninah morajo biti zaupni (kot poslovna skrivnost) in se lahko prenesejo na drugo fizično in/ali pravno osebo le s pisnim soglasjem posrednika.
Če je naročitelj že seznanjen z nepremičnino, ki je predmet pogodbe o nepremičninskem posredovanju, je dolžan nemudoma o tem obvestiti posrednika pisno, po elektronski pošti ali priporočeno.

Cena nepremičnine

                                                                                                4. člen (četrti)

Cene nepremičnin so izražene v evrih in se plačujejo v kunski protivrednosti po srednjem tečaju HNB.Pogodba o posredovanju nepremičnin

                                                                                                 5. člen (peti)

Pogodba o nepremičninskem posredovanju zavezuje posrednika, da poskuša najti in stopiti v stik z osebo za pogajanja in sklenitev določenega pravnega posla o prenosu ali ustanovitvi določene pravice na nepremičnini, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo plačal določeno posredniško provizijo, če ta legalno je posel sklenjen.

Pogodba o nepremičninskem posredovanju je sklenjena pisno in za določen čas.

Pogodba o nepremičninskem posredovanju, sklenjena med posrednikom in naročiteljem, mora vsebovati podatke o posredniku, naročitelju, vrsti in bistveni vsebini dela, pri katerem posrednik posreduje, višino posredniške provizije in morebitnih dodatnih stroških, ki nastanejo, ko posrednik posreduje. v dogovoru z ravnateljem in drugimi službami v zvezi z delom, ki je predmet mediacije.

Pogodba o nepremičninskem posredovanju lahko vsebuje tudi druge podatke v zvezi s poslom, za katerega se posredništvo opravlja (npr. rok in pogoji plačila posredniške provizije, podatki o zavarovanju odgovornosti, pogoji za zavarovanje, plačilo posredniške provizije ipd.).


Obveznosti posrednika

                                                                                               6. člen (šesti)

Posrednik se ob sklenitvi pogodbe o nepremičninskem posredovanju z naročiteljem zavezuje, da bo zlasti s skrbnostjo primernega in vestnega gospodarstvenika opravljal naslednje;
 • poskušati najti in s stranko pripeljati osebo za sklenitev posredniškega posla,
 • seznaniti naročnika s povprečno tržno ceno podobne nepremičnine,
 • pridobiti in pregledati dokumente, ki dokazujejo lastništvo ali drugo stvarno pravico na predmetni nepremičnini , ter opozoriti naročitelja na očitne pomanjkljivosti in morebitna tveganja v zvezi z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, evidentiranimi stvarnimi pravicami ali drugimi pravicami tretjih oseb na nepremičnini. posestvo
 • opravi potrebna dejanja za predstavitev nepremičnine na trgu, nepremičnino na ustrezen način oglašuje in opravi vsa druga dejanja, dogovorjena s pogodbo o nepremičninskem posredovanju, ki presegajo običajno predstavitev, za kar mu pripada posebna, predhodna navedeni stroški,
 • omogočiti pregled nepremičnine,
 • posreduje v pogajanjih in si prizadeva za sklenitev predpogodbe/dogovora, če se je za to posebej zavezal,
 • hraniti osebne podatke naročitelja in na pisni ukaz naročitelja hraniti kot poslovno skrivnost podatke o nepremičnini, za katero posreduje ali v zvezi s to nepremičnino oziroma poslom, za katerega posreduje. ,
 • če je predmet pogodbe zemljišče, preveriti namembnost zemljišča v skladu s predpisi o urejanju prostora, ki se nanašajo na to zemljišče,
 • obvestiti naročnika o vseh okoliščinah, pomembnih za nameravano delo, ki so mu znane ali mu morajo biti znane,
 • opraviti druga potrebna pogajanja in pripravljalna dejanja za sklenitev pravnega posla v zvezi s posredovanjem nepremičnin.
Če posrednik v dogovoru z naročnikom zanj opravlja druga dejanja v zvezi z delom, ki je predmet posredovanja, se bo posebej dogovoril o vrsti in višini stroškov.

Posrednik ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti naročitelja in tretje osebe, katere obveznosti prevzema pravni posel, sklenjen med naročiteljem in tretjo osebo, in katerega predmet pravnega posla je nepremičnina, za katero je posredovano s posrednikom.


Povezava s tretjo osebo / lastnino subjekta

                                                                                           7. člen (sedmi)

Šteje se, da je posrednik omogočil naročitelju, da stopi v stik s tretjo osebo (fizično ali pravno), s katero se je pogajal za sklenitev pravnega posla, še posebej, če je;
 • neposredno vzel ali poslal naročnika na ogled predmetne nepremičnine,
 • organiziral sestanek med naročnikom in tretjo osebo za pogajanja o pravnem poslu,
 • naročitelju sporočil ime, telefonsko številko, e-pošto ali telefaks tretje osebe, pooblaščene za sklenitev pravnega posla, ali mu posredoval točno lokacijo zahtevane nepremičnine,
 • ko je naročitelj od posrednika prejel ponudbo ali e-pošto z informacijami o zadevni nepremičnini in/ali njenem lastniku ali tretji osebi ali njeni povezani družbi/drugi družbi ali osebi, pooblaščeni za sklenitev pravnega posla, ki je izrazil interes za sklenitev pravnega posla za posredovanje za predmetno nepremičnino,
 • če je stranki omogočil stik s tretjo osebo na kakršen koli drug način, ki ne pušča dvoma o identifikaciji osebe, pooblaščene za pogajanja in/ali sklenitev pravnega posla.

Če je naročnik že seznanjen s ponujeno nepremičnino ali je že kontaktiral tretjo osebo, je dolžan nemudoma obvestiti posrednika pisno, po elektronski pošti ali priporočeno. V nasprotnem primeru se bo štelo, da ga je posrednik pripeljal v stik z predmetno nepremičnino, torej tretjo osebo.Obveznost ravnatelja

                                                                                                 8. člen (osmi)

S pogodbo o nepremičninskem posredovanju se naročitelj zavezuje, da bo storil zlasti naslednje;
 • obvestiti posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za posredovanje, in posredovati točne podatke o nepremičnini in če mora posredniku dati lokacijsko, gradbeno ali uporabno dovoljenje za nepremičnino, za katero velja pogodba o nepremičninskem posredovanju, ter posredniku predložiti dokazila obveznosti skladnosti do tretje osebe,
 • posreduje posredniku dokumente, ki izkazujejo njegovo lastništvo nad nepremičnino ali drugo stvarno pravico na nepremičnini, ki je predmet pogodbe o nepremičninskem posredovanju, ter opozoriti posrednika na vse vpisane in neregistrirane obremenitve, ki obstajajo na nepremičnini,
 • zagotoviti posredniku in tretji osebi, ki je zainteresirana za sklenitev posredovanega posla, ogled nepremičnine,
 • obvestiti posrednika o vseh relevantnih informacijah o zahtevani nepremičnini, ki vključujejo zlasti opis nepremičnine in ceno,
 • po sklenitvi posredovanega pravnega posla, torej predpogodbe, s katero se je zavezal skleniti posredovani pravni posel, če sta se posrednik in naročitelj dogovorila, da se pravica do plačila posredniške provizije pridobi s sklenitvijo predpogodbe, plača posredniška provizija posredniku, če ni drugače dogovorjeno,
 • če je izrecno dogovorjeno, da se mediatorju povrnejo stroški, ki so nastali med mediacijo, ki presegajo običajne stroške mediacije,
 • pisno obvesti posrednika o vseh spremembah v zvezi s poslom, za katerega je posrednika pooblastil, zlasti pa o spremembah v zvezi z lastništvom nepremičnine.

Naročnik ni dolžan začeti pogajanj za sklenitev posredniškega posla s tretjo osebo, ki jo najde posrednik, niti skleniti pravnega posla.

Naročnik odgovarja posredniku za škodo, če ni ravnal v dobri veri in je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali pri posredovanju, ki ne smejo biti nižji od 1/3 ali več od dogovorjene posredniške provizije za posredovano delo.

Naročnik s podpisom pogodbe o nepremičninskem posredovanju s posrednikom pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči in potrjuje, da je oseba, ki jo zastopa, v nasprotnem primeru odgovarja za vso škodo, povzročeno posredniku in/ali kateri koli drugi pravni osebi. posredniška dejavnost.Posredovalna pogodba.

Naročnik ob sklenitvi pogodbe o nepremičninskem posredovanju s posrednikom potrjuje, da je posredniku prostovoljno dal na razpolago svoje osebne podatke, vključno z OIB, za namen sodelovanja pri nakupu / najemu / najemu nepremičnine ali kakšnem drugem pravnem poslu. povezanih s posredništvom.nepremičnine in za vzpostavitev nedvoumne identifikacije.

Naročnik se zavezuje, da bo posredniku posredoval vse potrebne informacije in podatke, ki jih je posrednik dolžan zbirati o naročitelju in pravnem poslu, ki jih določa Zakon o nepremičninskem posredovanju, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Anonimna stranka

                                                                                              9. člen (deveti)

Posrednik, ki opravlja dejavnosti posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nima nobene obveznosti do tretje osebe, ki bi želela skleniti pravni posel z naročiteljem, razkriti identiteto naročitelja do sklenitve pravnega posla.

Posredniška provizija

                                                                                              10. člen (deseti)

Višina posredniške provizije je prosto določena s pogodbo o nepremičninskem posredovanju med posrednikom in naročiteljem.

Pravica do pristojbine za posredovanje

                                                                                              11. člen (enajsti)

Mediator pridobi pravico do odškodnine za mediacijo po sklenitvi pogodbe, za katero je posredoval, torej ob sklenitvi predpogodbe in/ali prvega pravnega dejanja med naročiteljem in tretjo osebo.
Naročnik se zavezuje, da bo posredniško provizijo plačal tako, da bo posredniku plačal 50 % celotnega zneska posredniške provizije ob sklenitvi predpogodbe, najkasneje v 7 dneh od sklenitve, preostalih 50 % pa ob sklenitvi glavne pogodbe, in najkasneje v 7 dneh po sklenitvi.isti.
V primeru sklenitve glavne prodajne pogodbe, brez predhodne sklenitve predpogodbe, se naročitelj zavezuje, da bo posredniško provizijo plačal v celoti ob sklenitvi glavne prodajne pogodbe, najkasneje pa v 7 dneh od sklenitve le-te.
V primeru prekoračitve roka za plačilo posredniške provizije se obračunajo zakonske zamudne obresti.

Posrednik ne sme zahtevati delnega plačila posredniške pristojbine vnaprej, torej pred sklenitvijo pogodbe, torej predpogodbe in/ali prvega pravnega akta.

Stroške dodatnih storitev v zvezi s poslom, ki je predmet nepremičninskega posredovanja, lahko posrednik zaračuna v višini dejanskih stroškov, če se o tem posebej dogovorita posrednik in naročitelj.

Po odpovedi Pogodbe o nepremičninskem posredovanju je posrednik upravičen do dogovorjene posredniške provizije v 12 (dvanajstih) mesecih od prenehanja pogodbe, razen če je s pogodbo o nepremičninskem posredovanju dogovorjeno drugače in v primerih , ko naročitelj sklene pogodbo o nepremičninskem posredovanju. pravni posel s tretjo osebo.o posredovanju nepremičnin in ki je posledica ravnanja posrednika pred prenehanjem Pogodbe o nepremičninskem posredovanju.

Mediator je upravičen do odškodnine za mediacijo, če je zakonec, zunajzakonski partner, potomec, starš ali krvni sorodnik v pokončni ali stranski liniji, oseba, ki je v zakonu z naročiteljem ali oseba, ki je v kakršni koli sorodstveni zvezi z naročiteljem ( npr. krvno sorodstvo v kateri koli vrsti z navedenimi osebami, pooblaščencem, delavcem, delodajalcem, sodelavcem ipd.) sklene pogodbo/predpogodbo ali kakšen drug pravni posel v zvezi s posli z nepremičninami z osebo, s katero ga je posrednik spravil v stik.

Določbe prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za pravne osebe, ki jih je ustanovil pooblaščenec ali katera koli druga oseba iz prejšnjega odstavka, ali če te osebe opravljajo poslovodne ali druge naloge v pravni osebi.                                                                                      12. člen (dvanajsti)

Posredovanje vključuje naslednje stroške: stroški pravnih storitev za sestavo predpogodbe, pogodbe in tabele, prevod pogodbe in predpogodbe s strani pooblaščenega sodnega tolmača, sodne takse za registracijo, predregistracijo in zaznamek, notarska taksa kopije listin, stroški sodne takse za vpis, to so stroški državnih notarjev za pridobitev lastninskega lista, kopije katastrskega načrta, potrdil o identifikaciji parcele, pridobitev gradbenega in/ali uporabnega dovoljenja in/ali stroški pridobitve drugih listin pri pristojnem sodišču, državna geodetska uprava, banke, upravni oddelki pristojnih organov enot lokalne in/ali regionalne (regionalne) samouprave, torej vsi drugi organi, kot tudi prenos vseh režijskih stroškov na novega lastnika.

Če posrednik pridobi navedeno dokumentacijo za naročnika, naročitelj pa odpove pogodbo o posredovanju ali proda/kupi omenjeno nepremičnino brez posredovanja agencije, je dolžan posredniku povrniti materialne stroške v roku 8 (osmih) dni. od dneva takega stroška, se posrednik zavezuje, da bo izstavil račune.


Sodelovanje z drugimi nepremičninskimi posredniki

                                                                                             13. člen (trinajsti)

Posrednik je pripravljen sodelovati z drugimi nepremičninskimi posredniki, ki spoštujejo temeljna etična načela (ki izključujejo razkritje lažnih poslovnih podatkov za pridobitev poslov in strank, omalovaževanje drugih posrednikov na kakršen koli način, za pridobivanje poslov in strank, nerealno cenitev nepremičnin za namen pridobivanja posredniških delovnih mest in nastopanja v medijih z namenom osebne promocije, na škodo drugih).

Ekskluzivno posredovanje

                                                                                           14. člen (štirinajsti)

S pogodbo o nepremičninskem posredovanju se lahko naročitelj zaveže, da za posredovanje poslov ne bo najemal nobenega drugega posrednika (izključno posredniškega), kar mora biti obveznost izrecno dogovorjena.
Če je naročnik v času trajanja pogodbe o izključnem posredovanju sklenil pravni posel izven posrednika samostojno, prek drugega posrednika ali na kakršen koli drug način in za katerega je izključnemu posredniku dal nalog za posredovanje, je dolžan plačati izključnemu posredniku pristojbina.

Če je naročitelj v času trajanja pogodbe o izključnem posredovanju sklenil pravni posel prek posrednika prek drugega posrednika, za katerega je izključnemu posredniku dal nalog za posredovanje, je dolžan plačati izključnemu posredniku dogovorjeno posredniško pristojbino in morebitno dodatno dejansko stroški, nastali med mediacijo.posredovano poslovanje.


Posrednik je ob sklenitvi pogodbe o izključnem nepremičninskem posredovanju dolžan naročitelja opozoriti na pomen in pravne posledice te klavzule.


Pogodba o podizvajanju

                                                                                         15. člen (petnajsti)

Posrednik lahko prenese pogodbo o nepremičninskem posredovanju na druge posrednike, če se tako dogovorita posrednik in naročitelj.

V tem primeru naročitelj ostane v pogodbenem razmerju le s posrednikom, s katerim je sklenil pogodbo, posrednik pa bo naročniku posredoval seznam posrednikov, na katere se prenese pogodba o nepremičninskem posredovanju.


Prekinitev pogodbe o posredovanju

                                                                                          16. člen (šestnajsti)

Pogodba o posredovanju za določen čas preneha s potekom roka, za katerega je bila sklenjena, če pogodba, za katero ni bilo sklenjeno posredovanje, ni bila sklenjena v tem roku ali z odpovedjo katere od pogodbenih strank, če je taka možnost zagotovljena. s pogodbo o nepremičninskem posredovanju.

V primeru dogovorjene možnosti enostranske odpovedi Pogodbe o nepremičninskem posredovanju, brez s pogodbo izrecno določenega odpovednega roka, je odpovedni rok 30 (trideset) dni od prejema obvestila, poslanega s priporočeno pošto s povratnico.

Postopek odpovedi Pogodbe o nepremičninskem posredovanju ne more pasti v vihar, torej z namenom, da bi posredniku odvzeli pravico do posredniške odškodnine ali jo zavestno oškodovali.

Če stranka v 12 (dvanajstih) mesecih po prenehanju pogodbe o nepremičninskem posredovanju sklene pravni posel, ki izhaja iz ravnanja posrednika pred prenehanjem pogodbe o nepremičninskem posredovanju, je dolžan plačati posredniško provizijo v celoti.

Naročitelj je dolžan posredniku povrniti nastale stroške, za katere je bilo sicer izrecno dogovorjeno, da jih naročitelj plača posebej.


Pozornost v pravnem prometu

                                                                                        17. člen (sedemnajsti)

Mediator pri opravljanju dejavnosti mediacije, torej drugih dejanj v zvezi z delom, ki je predmet mediacije, mora ravnati s povečano skrbnostjo, po pravilih stroke in običajev (pozornost dobrega strokovnjaka).

Oglaševanje nepremičnin

                                                                                        18. člen (osemnajsti)

Posrednik je dolžan objaviti svojo družbo pri oglaševanju nepremičnine v medijih ali drugih pisnih in elektronskih medijih, v prostorih posrednika ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno oglaševanje v zvezi z nepremičnino, ki je predmet poslovanja.

Zavarovanje škodne odgovornosti

                                                                                        19. člen (petnajsti)

Nepremičninski posrednik je dolžan zavarovati in obnoviti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala naročitelju ali tretjim osebam s posredovanjem pri zavarovalnici v Republiki Hrvaški.

Za škodo, ki bi jo mediator lahko povzročil z mediacijo, najnižja zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 200.000,00 (dvesto tisoč) kun na en škodni dogodek oziroma 600.000,00 (šest tisoč) kun za vse škode v enem zavarovalnem letu.

Posrednik je lahko zavarovan tudi pri zavarovalnici v državi članici Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.


Ohranjanje poslovnih skrivnostiž

                                                                                            20. člen (dvajseti)

Posrednik je dolžan hraniti kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve pri opravljanju dejavnosti posredovanja, in se nanašajo na naročitelja, nepremičnino, za katero posreduje ali je s to nepremičnino v zvezi, ali posle, za katere posreduje ali sklepa osnova posebnega pooblastila.

Če krši svojo obveznost varovanja poslovne skrivnosti, je mediator dolžan oškodovancem povrniti škodo, ki so jo utrpeli zaradi razkritja ali nevarjenja poslovne skrivnosti.

Ne šteje se, da je bila kršena dolžnost varovanja poslovne skrivnosti, če posrednik podatke za varovanje razkrije osebam, s katerimi želi vzpostaviti stik z naročiteljem, in je bilo to bistveno, da posrednik izpolni svojo obveznost iz sklenjene pogodbe o nepremičninskem posredovanju. z ravnateljem.


Končne določbe in reševanje sporov

                                                                                          21. člen (enaindvajseti)

Za razmerja med posrednikom in naročiteljem, ki izhajajo iz Pogodbe o nepremičninskem posredovanju, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji oziroma z nepremičninskim posredovanjem, se uporabljajo določbe pogodbe o nepremičninskem posredovanju in splošne določbe Zakona o obligacijskih razmerjih. dogovor.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejetja in veljajo do sprejetja novih/spremenjenih splošnih pogojev.

Morebitne spore med mediatorjem in naročiteljem bomo reševali sporazumno, sicer pa je pristojno pristojno sodišče na Reki.